KOPETI BRANKA

Životopis

Branka Kopeti, dipl.ing.matematike rođena je u Slavonskom Brodu.29.06.1948. godine. Slikanjem se bavi cijeli svoj život, a sa aktivnim radom počinje nakon stručne edukacije pod vodstvom mentorice Vjere Lalin na Rokovom perivoju. Nastavlja sa usavršavanjem na mnogobrojnim likovnim okupljanjima i kolonijama, od kojih su neke humanitarnog karaktera. Iza sebe ima mnoštvo samostalnih i grupnih izložbi.Član je grupe 69 i Hrvatskog likovnog društva. Savladavanje puta od doslovnosti prikaza do njegove sadržajne slojevitosti traži od slikara talent i upornost, povezanost s motivom, otkrivanje stanja i ispod izglednosti epiderme. Branka Kopeti uz svu tematsku raznolikost opusa godinama interpretira jednu temu kao okosnicu svoga stvaralaštva – jedra. Fascinira kako u varijacijama na odabranu sadržajnu potku uvijek nalazi nove mogućnosti izražavanja, pomake unutar prepoznatljivog načina, svježinu unutar osvojene stilistike. I nema zamora na slikarskoj plovidbi budući da uzdignute plohe na pučini mora neprekidno dobivaju novu kolorističku zvučnost ili oblikovnu razvedenost. Forme od realistične datosti do autonomnosti slikarskog poja nose napetost, i u primjerima plošnosti, i sugeriranog volumena. Potenciranu otvorenošću palete i kontrastom boja jedara i prostora ispod i iza njih. Branka Kopeti kromatske akcente pomiće i kroz odraz kolorističke dominante u tragu mora ili srazom tamnih i svjetlih vrijednosti. Primjenjeni scenarij gradnje slike prividno je jednostavan, no baš u tom leži intrigantnost Brankinih slikarskih preobrazbi.